วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา มุ่งสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงComments